როგორ მუშაობს

გაიარეთ რეგისტრაცია

მარტივად და სწრაფად გაიარეთ რეგისტრაცია ვებ-გვერდზე, როგორც ფიზიკურმა პირმა ან იურიდიულმა პირმა (თქვენი კომპანიის სახელით)

მოიძიეთ ან დაამატეთ აქტივები

მოიძიეთ სასურველი ტექნიკა და განათავსეთ შეკვეთა ვებ-გვერდზე. მეორე მხრივ, შეგიძლიათ დაამატოთ ძირითადი საშუალებები გასაყიდად ან გასაქირავებლად: აღწერეთ მისი მახასიათებლები მაქსიმალურად დეტალურად.

განათავსეთ ან მიიღეთ შეკვეთები

გამოეხმაურეთ მიღებულ შეკვეთებს, განაგრძეთ ვაჭრობა პლატფორმის მეშვეობით და შეთანხმდით აქტივის საბოლოო ფასზე, ვიზიტის თარიღსა და სხვა დეტალებზე საიტიდან გაუსვლელად.

დაასრულეთ ტრანზაქცია

მიიღეთ ინვოისის ან/და ხელშეკრულების გენერირების საშუალება ამავე საიტზე და დაელოდეთ ვიზიტის თარიღს, რა დროსაც ფიზიკურად შეხვდებით მეორე მხარეს.

video
ვიდეოს გახსნა

ჩვენ შესახებ

კომპანია “ბიზონ“ წარმოადგენს ვებ-პლატფორმას სხვადასხვა ტექნიკის, ავტომობილების, დანადგარების, სამრეწველო ქარხნების, სამედიცინო აპარატურის და სხვა ძირითადი საშუალებების მოძიების, გაქირავების ან ყიდვა-გაყიდვისთვის;

ერთ სივრცეში ორგანიზებულია პროდუქციის ონლაინ ბაზარი, ყიდვა-გაყიდვის, გაქირავების, დაფინანსების და აუქციონის ინსტრუმენტები და ანალიტიკური მონაცემები.

ჩვენი პლატფორმა უახლოეს მომავალში შემოგთავაზებთ სრულ ანალიტიკას: ძირითადი საშუალებების, პროდუქციის საბაზრო ფასის განსაზღვრას, დაფინანსების ხელმისაწვდომობის ანალიზს , ბაზრის მოთხოვნების ანალიზს და სხვა.

ონლაინ დახმარება

«

Versions

Package Name Version
Django 1.11
Python 3.6.3
channels Channels 2.1.2
debug_toolbar Debug Toolbar 1.10.1
easy_thumbnails Easy_Thumbnails <module 'easy_thumbnails.get_version' from '/home/env/lib/python3.6/site-packages/easy_thumbnails/get_version.py'>
wood machinist

დრო

Resource usage

Resource Value
User CPU time 136.000 msec
System CPU time 12.000 msec
Total CPU time 148.000 msec
Elapsed time 150.534 msec
Context switches 3 voluntary, 42 involuntary

Browser timing

Timing attribute Timeline Milliseconds since navigation start (+length)

Settings from equip.settings

Setting Value
ABSOLUTE_URL_OVERRIDES {}
ADMINS []
ALLOWED_HOSTS ['*']
APPEND_SLASH True
ASGI_APPLICATION 'equip.routing.application'
AUTHENTICATION_BACKENDS ['django.contrib.auth.backends.ModelBackend']
AUTH_PASSWORD_VALIDATORS '********************'
AUTH_USER_MODEL 'Core.User'
BASE_DIR '/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf'
BIND_PARAMETERS {'CHARACTERISTICS': 'მახასიათებლები', 'DRIVE_WHEELS': 'წამყვანი თვლები', 'FUEL_TYPE': 'საწვავის ტიპი', 'PRODUCER': 'მწარმოებელი', 'STEERING_WHEELS': 'საჭე', 'TRANSMISSION': 'გადაცემათა კოლოფი', 'VEHICLE_CONDITION': 'მდგომარეობა', 'VEHICLE_CYLINDERS': 'ცილინდრი', 'VEHICLE_TYPE': 'ტიპი'}
CACHES {'default': {'BACKEND': 'django.core.cache.backends.locmem.LocMemCache'}}
CACHE_MIDDLEWARE_ALIAS 'default'
CACHE_MIDDLEWARE_KEY_PREFIX '********************'
CACHE_MIDDLEWARE_SECONDS 600
CATEGORY {'CARS': 1, 'CONSTRUCTION_EQUIPMENT': 2, 'TRANSPORT_MEANS': 3}
CHANNEL_LAYERS {'default': {'BACKEND': 'channels_redis.core.RedisChannelLayer', 'CONFIG': {'hosts': [('127.0.0.1', 6379)]}}}
CREATE_PARAMETER_INPUT_TYPES ['text', 'dropdown', 'range']
CSRF_COOKIE_AGE 31449600
CSRF_COOKIE_DOMAIN None
CSRF_COOKIE_HTTPONLY False
CSRF_COOKIE_NAME 'csrftoken'
CSRF_COOKIE_PATH '/'
CSRF_COOKIE_SECURE False
CSRF_FAILURE_VIEW 'django.views.csrf.csrf_failure'
CSRF_HEADER_NAME 'HTTP_X_CSRFTOKEN'
CSRF_TRUSTED_ORIGINS []
CSRF_USE_SESSIONS False
DATABASES {'default': {'ATOMIC_REQUESTS': False, 'AUTOCOMMIT': True, 'CONN_MAX_AGE': 0, 'ENGINE': 'django.db.backends.mysql', 'HOST': 'localhost', 'NAME': 'equip_platform', 'OPTIONS': {}, 'PASSWORD': '********************', 'PORT': '', 'TEST': {'CHARSET': None, 'COLLATION': None, 'MIRROR': None, 'NAME': None}, 'TIME_ZONE': None, 'USER': 'root'}}
DATABASE_ROUTERS []
DATA_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE 2621440
DATA_UPLOAD_MAX_NUMBER_FIELDS 1000
DATETIME_FORMAT 'N j, Y, P'
DATETIME_INPUT_FORMATS ['%Y-%m-%d %H:%M:%S', '%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f', '%Y-%m-%d %H:%M', '%Y-%m-%d', '%m/%d/%Y %H:%M:%S', '%m/%d/%Y %H:%M:%S.%f', '%m/%d/%Y %H:%M', '%m/%d/%Y', '%m/%d/%y %H:%M:%S', '%m/%d/%y %H:%M:%S.%f', '%m/%d/%y %H:%M', '%m/%d/%y']
DATE_FORMAT 'N j, Y'
DATE_INPUT_FORMATS ['%d-%m-%Y']
DEAL_AUCTION 3
DEAL_RENT 1
DEAL_SELL 2
DEBUG 'True'
DEBUG_PROPAGATE_EXCEPTIONS False
DEBUG_TOOLBAR_CONFIG {'INTERCEPT_REDIRECTS': False}
DEBUG_TOOLBAR_PANELS ['debug_toolbar.panels.versions.VersionsPanel', 'debug_toolbar.panels.timer.TimerPanel', 'debug_toolbar.panels.settings.SettingsPanel', 'debug_toolbar.panels.headers.HeadersPanel', 'debug_toolbar.panels.request.RequestPanel', 'debug_toolbar.panels.sql.SQLPanel', 'debug_toolbar.panels.staticfiles.StaticFilesPanel', 'debug_toolbar.panels.templates.TemplatesPanel', 'debug_toolbar.panels.cache.CachePanel', 'debug_toolbar.panels.signals.SignalsPanel', 'debug_toolbar.panels.logging.LoggingPanel', 'debug_toolbar.panels.redirects.RedirectsPanel']
DECIMAL_SEPARATOR '.'
DEFAULT_CHARSET 'utf-8'
DEFAULT_CONTENT_TYPE 'text/html'
DEFAULT_EXCEPTION_REPORTER_FILTER 'django.views.debug.SafeExceptionReporterFilter'
DEFAULT_FILE_STORAGE 'django.core.files.storage.FileSystemStorage'
DEFAULT_FROM_EMAIL 'webmaster@localhost'
DEFAULT_INDEX_TABLESPACE ''
DEFAULT_TABLESPACE ''
DISALLOWED_USER_AGENTS []
EMAIL_BACKEND 'django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend'
EMAIL_HOST 'smtp.gmail.com'
EMAIL_HOST_PASSWORD '********************'
EMAIL_HOST_USER 'equipplatformtest@gmail.com'
EMAIL_PORT 587
EMAIL_SSL_CERTFILE None
EMAIL_SSL_KEYFILE '********************'
EMAIL_SUBJECT_PREFIX '[Django] '
EMAIL_TIMEOUT None
EMAIL_USE_LOCALTIME False
EMAIL_USE_SSL False
EMAIL_USE_TLS True
FILE_CHARSET 'utf-8'
FILE_UPLOAD_DIRECTORY_PERMISSIONS None
FILE_UPLOAD_HANDLERS ['django.core.files.uploadhandler.MemoryFileUploadHandler', 'django.core.files.uploadhandler.TemporaryFileUploadHandler']
FILE_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE 2621440
FILE_UPLOAD_PERMISSIONS None
FILE_UPLOAD_TEMP_DIR None
FIRST_DAY_OF_WEEK 0
FIXTURE_DIRS []
FORCE_SCRIPT_NAME None
FORMAT_MODULE_PATH None
FORM_RENDERER 'django.forms.renderers.DjangoTemplates'
IGNORABLE_404_URLS []
INPUT_TYPES {'dropdown': 'DROPDOWN', 'number': 'NUMBER', 'text': 'TEXT'}
INSTALLED_APPS ['channels', 'django.contrib.admin', 'django.contrib.auth', 'django.contrib.contenttypes', 'django.contrib.sessions', 'django.contrib.messages', 'django.contrib.staticfiles', 'django.contrib.humanize', 'raven.contrib.django.raven_compat', 'easy_thumbnails', 'OnlineChat', 'Core', 'StaticPages', 'Cart', 'Chat', 'Admin', 'debug_toolbar']
INTERNAL_IPS ('127.0.0.1', 'localhost')
LANGUAGES (('ka', 'ქართული'), ('en', 'ინგლისური'))
LANGUAGES_BIDI ['he', 'ar', 'fa', 'ur']
LANGUAGE_CODE 'ka'
LANGUAGE_COOKIE_AGE None
LANGUAGE_COOKIE_DOMAIN None
LANGUAGE_COOKIE_NAME 'django_language'
LANGUAGE_COOKIE_PATH '/'
LOCALE_PATHS ('/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/locale',)
LOGGING {}
LOGGING_CONFIG 'logging.config.dictConfig'
LOGIN_REDIRECT_URL '/accounts/profile/'
LOGIN_URL '/'
LOGOUT_REDIRECT_URL None
MANAGERS []
MEDIA_OUTSIDE_PATH '/home/test'
MEDIA_ROOT '/home/test/media'
MEDIA_URL '/media/'
MESSAGE_STORAGE 'django.contrib.messages.storage.fallback.FallbackStorage'
MIDDLEWARE ['raven.contrib.django.middleware.DjangoRestFrameworkCompatMiddleware', 'raven.contrib.django.middleware.SentryMiddleware', 'django.middleware.security.SecurityMiddleware', 'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware', 'django.middleware.locale.LocaleMiddleware', 'django.middleware.common.CommonMiddleware', 'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware', 'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware', 'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware', 'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware', 'equip.middleware.ForceLangMiddleware', 'equip.middleware.BreadCrumbs', 'equip.middleware.GenerateChatRoom', 'debug_toolbar.middleware.DebugToolbarMiddleware']
MIDDLEWARE_CLASSES ['django.middleware.common.CommonMiddleware', 'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware']
MIGRATION_MODULES {}
MONTH_DAY_FORMAT 'F j'
NUMBER_GROUPING 0
OPERATOR_CHAT_CODE 13
PASSWORD_HASHERS '********************'
PASSWORD_RESET_TIMEOUT_DAYS '********************'
PREPEND_WWW False
RAVEN_CONFIG {'dsn': '/7fe7fb3b56b1423faee9c7885aa29d8b:a0b024f81e8b4ffab1fabc8d8824e58c@sentry.io/767487'}
ROOT_URLCONF 'equip.urls'
SECRET_KEY '********************'
SECURE_BROWSER_XSS_FILTER False
SECURE_CONTENT_TYPE_NOSNIFF False
SECURE_HSTS_INCLUDE_SUBDOMAINS False
SECURE_HSTS_PRELOAD False
SECURE_HSTS_SECONDS 0
SECURE_PROXY_SSL_HEADER None
SECURE_REDIRECT_EXEMPT []
SECURE_SSL_HOST None
SECURE_SSL_REDIRECT False
SERVER_EMAIL 'root@localhost'
SESSION_CACHE_ALIAS 'default'
SESSION_COOKIE_AGE 1200
SESSION_COOKIE_DOMAIN None
SESSION_COOKIE_HTTPONLY True
SESSION_COOKIE_NAME 'sessionid'
SESSION_COOKIE_PATH '/'
SESSION_COOKIE_SECURE False
SESSION_ENGINE 'django.contrib.sessions.backends.db'
SESSION_EXPIRE_AT_BROWSER_CLOSE False
SESSION_FILE_PATH None
SESSION_SAVE_EVERY_REQUEST False
SESSION_SERIALIZER 'django.contrib.sessions.serializers.JSONSerializer'
SETTINGS_MODULE 'equip.settings'
SHORT_DATETIME_FORMAT 'm/d/Y P'
SHORT_DATE_FORMAT 'm/d/Y'
SIGNING_BACKEND 'django.core.signing.TimestampSigner'
SILENCED_SYSTEM_CHECKS []
STATICFILES_DIRS ('/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public',)
STATICFILES_FINDERS ['django.contrib.staticfiles.finders.FileSystemFinder', 'django.contrib.staticfiles.finders.AppDirectoriesFinder']
STATICFILES_STORAGE 'django.contrib.staticfiles.storage.StaticFilesStorage'
STATIC_ROOT '/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/dev-public'
STATIC_URL '/public/'
STATUS_COMPLETED 6
STATUS_CONFIRMED 4
STATUS_EDITED 7
STATUS_NEW 1
STATUS_ORDERED 3
STATUS_REJECTED 5
STATUS_REQUESTED 2
TEMPLATES [{'APP_DIRS': True, 'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates', 'DIRS': ['/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/templates'], 'OPTIONS': {'context_processors': ['django.template.context_processors.debug', 'django.template.context_processors.request', 'django.contrib.auth.context_processors.auth', 'django.contrib.messages.context_processors.messages', 'Core.context_processors.getvars', 'Core.context_processors.cart_items_number', 'Core.context_processors.get_notifications', 'Core.context_processors.get_route_mapped_names', 'Core.context_processors.get_user_messages', 'Core.context_processors.get_unseen_live_messages']}}]
TEST_NON_SERIALIZED_APPS []
TEST_RUNNER 'django.test.runner.DiscoverRunner'
THOUSAND_SEPARATOR ','
THUMBNAIL_ALIASES {'': {'avatar': {'crop': True, 'size': (250, 250)}}}
TIME_FORMAT 'P'
TIME_INPUT_FORMATS ['%H:%M:%S', '%H:%M:%S.%f', '%H:%M']
TIME_ZONE 'Asia/Tbilisi'
USER_CHAT_CODE 25
USE_ETAGS False
USE_I18N True
USE_L10N False
USE_THOUSAND_SEPARATOR False
USE_TZ False
USE_X_FORWARDED_HOST False
USE_X_FORWARDED_PORT False
WSGI_APPLICATION 'equip.wsgi.application'
X_FRAME_OPTIONS 'SAMEORIGIN'
YEAR_MONTH_FORMAT 'F Y'

Headers

Request headers

Key Value
Accept-Encoding gzip
Connection upgrade
Host 139.59.212.85
User-Agent Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
X-Forwarded-For 54.158.29.35
X-Forwarded-Host 139.59.212.85
X-Real-Ip 54.158.29.35

Response headers

Key Value
Content-Type text/html; charset=utf-8

WSGI environ

Since the WSGI environ inherits the environment of the server, only a significant subset is shown below.

Key Value
PATH_INFO /
QUERY_STRING
REMOTE_ADDR 127.0.0.1
REMOTE_HOST 127.0.0.1
REQUEST_METHOD GET
SCRIPT_NAME
SERVER_NAME 127.0.0.1
SERVER_PORT 8001
212-201-7151

Request

View information

View function Arguments Keyword arguments URL name
Core.views.core_views.entry_point () {} entry_point

No cookies

Session data

Variable Value
'room_name' 'ncfHABS4BnT55cmqQqzHpDnh6Iq3Hc7Y'

No GET data

No POST data

SQL queries from 1 connection

 •   default 4.20 ms (11 queries including 4 similar and 4 duplicates )
  Query Timeline Time (ms) მოქმედება
  (908) 630-5419
SELECT ••• `online_chat_room`.`id`, `online_chat_room`.`created_at`, `online_chat_room`.`updated_at`, `online_chat_room`.`deleted_at`, `online_chat_room`.`name`, `online_chat_room`.`sender_id` FROM `online_chat_room` WHERE (`online_chat_room`.`deleted_at` IS NULL AND `online_chat_room`.`name` = 'ncfHABS4BnT55cmqQqzHpDnh6Iq3Hc7Y')
8.91741451777803%
0.37

Connection: default

/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py in _worker(69)
 work_item.run()
/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py in run(56)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(123)
 return self.func(*args, **kwargs)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/channels/http.py in handle(223)
 response = self.get_response(request)
./Core/views/core_views.py in entry_point(40)
 return render(request, 'pages/home.html', args)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/shortcuts.py in render(30)
 content = loader.render_to_string(template_name, context, request, using=using)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/loader.py in render_to_string(68)
 return template.render(context, request)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/backends/django.py in render(66)
 return self.template.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(205)
 with context.bind_template(self):
/usr/local/lib/python3.6/contextlib.py in __enter__(81)
 return next(self.gen)
./Core/context_processors.py in get_user_messages(141)
 name=request.session['room_name'])
  +
SELECT ••• `category`.`id`, `category`.`created_at`, `category`.`updated_at`, `category`.`deleted_at`, `category`.`name`, `category`.`key`, `category`.`tag`, `category`.`url`, `category`.`image` FROM `category` WHERE `category`.`deleted_at` IS NULL
10.769056003635125%
0.45

Connection: default

/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py in _worker(69)
 work_item.run()
/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py in run(56)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(123)
 return self.func(*args, **kwargs)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/channels/http.py in handle(223)
 response = self.get_response(request)
./Core/views/core_views.py in entry_point(40)
 return render(request, 'pages/home.html', args)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/shortcuts.py in render(30)
 content = loader.render_to_string(template_name, context, request, using=using)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/loader.py in render_to_string(68)
 return template.render(context, request)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/backends/django.py in render(66)
 return self.template.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(207)
 return self._render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(107)
 return self.nodelist.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(990)
 bit = node.render_annotated(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(216)
 return template.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(209)
 return self._render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(107)
 return self.nodelist.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(990)
 bit = node.render_annotated(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(173)
 len_values = len(values)
1 {% load staticfiles %}
2 <!DOCTYPE html>
3 <html>
4 <head>

/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/templates/pages/home.html

  +
SELECT ••• `item`.`id`, `item`.`created_at`, `item`.`updated_at`, `item`.`deleted_at`, `item`.`title`, `item`.`owner_id`, `item`.`producer_id`, `item`.`category_id`, `item`.`sub_category_id`, `item`.`vehicle_model_id`, `item`.`location_id`, `item`.`vin`, `item`.`price`, `item`.`rent_price`, `item`.`show_price`, `item`.`description`, `item`.`publish`, `item`.`customs_clearance`, `item`.`release_year`, `item`.`mileage`, `item`.`mileage_type`, `item`.`main_image_id`, `item`.`item_details_id` FROM `item` WHERE `item`.`deleted_at` IS NULL LIMIT 4
11.541519936385324%
0.48

Connection: default

/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py in _worker(69)
 work_item.run()
/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py in run(56)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(123)
 return self.func(*args, **kwargs)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/channels/http.py in handle(223)
 response = self.get_response(request)
./Core/views/core_views.py in entry_point(40)
 return render(request, 'pages/home.html', args)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/shortcuts.py in render(30)
 content = loader.render_to_string(template_name, context, request, using=using)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/loader.py in render_to_string(68)
 return template.render(context, request)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/backends/django.py in render(66)
 return self.template.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(207)
 return self._render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(107)
 return self.nodelist.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(990)
 bit = node.render_annotated(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(216)
 return template.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(209)
 return self._render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(107)
 return self.nodelist.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(990)
 bit = node.render_annotated(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(173)
 len_values = len(values)
1 {% load staticfiles %}
2 <!DOCTYPE html>
3 <html>
4 <head>

/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/templates/pages/home.html

  +
SELECT ••• `media_files`.`id`, `media_files`.`created_at`, `media_files`.`updated_at`, `media_files`.`deleted_at`, `media_files`.`source_id`, `media_files`.`type`, `media_files`.`main`, `media_files`.`file`, `media_files`.`image`, `media_files`.`image_hash` FROM `media_files` WHERE `media_files`.`id` = 1
  4 similar queries.   Duplicated 2 times.
8.252868340338521%
0.35

Connection: default

/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py in _worker(69)
 work_item.run()
/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py in run(56)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(123)
 return self.func(*args, **kwargs)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/channels/http.py in handle(223)
 response = self.get_response(request)
./Core/views/core_views.py in entry_point(40)
 return render(request, 'pages/home.html', args)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/shortcuts.py in render(30)
 content = loader.render_to_string(template_name, context, request, using=using)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/loader.py in render_to_string(68)
 return template.render(context, request)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/backends/django.py in render(66)
 return self.template.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(207)
 return self._render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(107)
 return self.nodelist.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(990)
 bit = node.render_annotated(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(216)
 return template.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(209)
 return self._render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(107)
 return self.nodelist.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(990)
 bit = node.render_annotated(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(216)
 nodelist.append(node.render_annotated(context))
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(1040)
 output = self.filter_expression.resolve(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in resolve(708)
 obj = self.var.resolve(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in resolve(849)
 value = self._resolve_lookup(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in _resolve_lookup(890)
 current = getattr(current, bit)
1 {% load staticfiles %}
2 <!DOCTYPE html>
3 <html>
4 <head>

/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/templates/pages/home.html

  +
SELECT ••• `media_files`.`id`, `media_files`.`created_at`, `media_files`.`updated_at`, `media_files`.`deleted_at`, `media_files`.`source_id`, `media_files`.`type`, `media_files`.`main`, `media_files`.`file`, `media_files`.`image`, `media_files`.`image_hash` FROM `media_files` WHERE `media_files`.`id` = 6
  4 similar queries.   Duplicated 2 times.
7.349767124843804%
0.31

Connection: default

/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py in _worker(69)
 work_item.run()
/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py in run(56)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(123)
 return self.func(*args, **kwargs)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/channels/http.py in handle(223)
 response = self.get_response(request)
./Core/views/core_views.py in entry_point(40)
 return render(request, 'pages/home.html', args)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/shortcuts.py in render(30)
 content = loader.render_to_string(template_name, context, request, using=using)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/loader.py in render_to_string(68)
 return template.render(context, request)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/backends/django.py in render(66)
 return self.template.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(207)
 return self._render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(107)
 return self.nodelist.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(990)
 bit = node.render_annotated(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(216)
 return template.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(209)
 return self._render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(107)
 return self.nodelist.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(990)
 bit = node.render_annotated(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(216)
 nodelist.append(node.render_annotated(context))
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(1040)
 output = self.filter_expression.resolve(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in resolve(708)
 obj = self.var.resolve(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in resolve(849)
 value = self._resolve_lookup(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in _resolve_lookup(890)
 current = getattr(current, bit)
1 {% load staticfiles %}
2 <!DOCTYPE html>
3 <html>
4 <head>

/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/templates/pages/home.html

  +
SELECT ••• `item`.`id`, `item`.`created_at`, `item`.`updated_at`, `item`.`deleted_at`, `item`.`title`, `item`.`owner_id`, `item`.`producer_id`, `item`.`category_id`, `item`.`sub_category_id`, `item`.`vehicle_model_id`, `item`.`location_id`, `item`.`vin`, `item`.`price`, `item`.`rent_price`, `item`.`show_price`, `item`.`description`, `item`.`publish`, `item`.`customs_clearance`, `item`.`release_year`, `item`.`mileage`, `item`.`mileage_type`, `item`.`main_image_id`, `item`.`item_details_id` FROM `item` WHERE `item`.`deleted_at` IS NULL LIMIT 4 OFFSET 4
8.74701806202431%
0.37

Connection: default

/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py in _worker(69)
 work_item.run()
/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py in run(56)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(123)
 return self.func(*args, **kwargs)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/channels/http.py in handle(223)
 response = self.get_response(request)
./Core/views/core_views.py in entry_point(40)
 return render(request, 'pages/home.html', args)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/shortcuts.py in render(30)
 content = loader.render_to_string(template_name, context, request, using=using)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/loader.py in render_to_string(68)
 return template.render(context, request)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/backends/django.py in render(66)
 return self.template.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(207)
 return self._render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(107)
 return self.nodelist.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(990)
 bit = node.render_annotated(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(216)
 return template.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(209)
 return self._render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(107)
 return self.nodelist.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(990)
 bit = node.render_annotated(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(173)
 len_values = len(values)
1 {% load staticfiles %}
2 <!DOCTYPE html>
3 <html>
4 <head>

/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/templates/pages/home.html

  7045600085
SELECT ••• `item`.`id`, `item`.`created_at`, `item`.`updated_at`, `item`.`deleted_at`, `item`.`title`, `item`.`owner_id`, `item`.`producer_id`, `item`.`category_id`, `item`.`sub_category_id`, `item`.`vehicle_model_id`, `item`.`location_id`, `item`.`vin`, `item`.`price`, `item`.`rent_price`, `item`.`show_price`, `item`.`description`, `item`.`publish`, `item`.`customs_clearance`, `item`.`release_year`, `item`.`mileage`, `item`.`mileage_type`, `item`.`main_image_id`, `item`.`item_details_id` FROM `item` WHERE `item`.`deleted_at` IS NULL LIMIT 4 OFFSET 8
8.542542315119846%
0.36

Connection: default

/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py in _worker(69)
 work_item.run()
/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py in run(56)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(123)
 return self.func(*args, **kwargs)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/channels/http.py in handle(223)
 response = self.get_response(request)
./Core/views/core_views.py in entry_point(40)
 return render(request, 'pages/home.html', args)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/shortcuts.py in render(30)
 content = loader.render_to_string(template_name, context, request, using=using)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/loader.py in render_to_string(68)
 return template.render(context, request)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/backends/django.py in render(66)
 return self.template.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(207)
 return self._render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(107)
 return self.nodelist.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(990)
 bit = node.render_annotated(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(216)
 return template.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(209)
 return self._render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(107)
 return self.nodelist.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(990)
 bit = node.render_annotated(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(173)
 len_values = len(values)
1 {% load staticfiles %}
2 <!DOCTYPE html>
3 <html>
4 <head>

/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/templates/pages/home.html

  +
SELECT ••• `item`.`id`, `item`.`created_at`, `item`.`updated_at`, `item`.`deleted_at`, `item`.`title`, `item`.`owner_id`, `item`.`producer_id`, `item`.`category_id`, `item`.`sub_category_id`, `item`.`vehicle_model_id`, `item`.`location_id`, `item`.`vin`, `item`.`price`, `item`.`rent_price`, `item`.`show_price`, `item`.`description`, `item`.`publish`, `item`.`customs_clearance`, `item`.`release_year`, `item`.`mileage`, `item`.`mileage_type`, `item`.`main_image_id`, `item`.`item_details_id` FROM `item` WHERE `item`.`deleted_at` IS NULL ORDER BY `item`.`created_at` DESC LIMIT 8
11.666477337271385%
0.49

Connection: default

/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py in _worker(69)
 work_item.run()
/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py in run(56)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(123)
 return self.func(*args, **kwargs)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/channels/http.py in handle(223)
 response = self.get_response(request)
./Core/views/core_views.py in entry_point(40)
 return render(request, 'pages/home.html', args)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/shortcuts.py in render(30)
 content = loader.render_to_string(template_name, context, request, using=using)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/loader.py in render_to_string(68)
 return template.render(context, request)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/backends/django.py in render(66)
 return self.template.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(207)
 return self._render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(107)
 return self.nodelist.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(990)
 bit = node.render_annotated(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(216)
 return template.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(209)
 return self._render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(107)
 return self.nodelist.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(990)
 bit = node.render_annotated(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(173)
 len_values = len(values)
5 <title>Equip Platform</title>
6 <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" name="viewport">
7 <link href="/fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:300,400,500,600,700" rel="stylesheet">
8 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{% static "application/css/app.css" %}" />
9 </head>
10 <body>
11 <div id="main">
12 {% include "layouts/home_header.html" %}

/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/templates/pages/home.html

  (918) 408-3741
SELECT ••• `media_files`.`id`, `media_files`.`created_at`, `media_files`.`updated_at`, `media_files`.`deleted_at`, `media_files`.`source_id`, `media_files`.`type`, `media_files`.`main`, `media_files`.`file`, `media_files`.`image`, `media_files`.`image_hash` FROM `media_files` WHERE `media_files`.`id` = 6
  4 similar queries.   Duplicated 2 times.
7.128251732363967%
0.30

Connection: default

/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py in _worker(69)
 work_item.run()
/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py in run(56)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(123)
 return self.func(*args, **kwargs)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/channels/http.py in handle(223)
 response = self.get_response(request)
./Core/views/core_views.py in entry_point(40)
 return render(request, 'pages/home.html', args)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/shortcuts.py in render(30)
 content = loader.render_to_string(template_name, context, request, using=using)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/loader.py in render_to_string(68)
 return template.render(context, request)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/backends/django.py in render(66)
 return self.template.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(207)
 return self._render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(107)
 return self.nodelist.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(990)
 bit = node.render_annotated(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(216)
 return template.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(209)
 return self._render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(107)
 return self.nodelist.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(990)
 bit = node.render_annotated(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(216)
 nodelist.append(node.render_annotated(context))
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(1040)
 output = self.filter_expression.resolve(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in resolve(708)
 obj = self.var.resolve(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in resolve(849)
 value = self._resolve_lookup(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in _resolve_lookup(890)
 current = getattr(current, bit)
1 {% load staticfiles %}
2 <!DOCTYPE html>
3 <html>
4 <head>

/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/templates/pages/home.html

  (724) 933-3535
SELECT ••• `media_files`.`id`, `media_files`.`created_at`, `media_files`.`updated_at`, `media_files`.`deleted_at`, `media_files`.`source_id`, `media_files`.`type`, `media_files`.`main`, `media_files`.`file`, `media_files`.`image`, `media_files`.`image_hash` FROM `media_files` WHERE `media_files`.`id` = 1
  4 similar queries.   Duplicated 2 times.
7.88935590139725%
0.33

Connection: default

/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py in _worker(69)
 work_item.run()
/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py in run(56)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(123)
 return self.func(*args, **kwargs)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/channels/http.py in handle(223)
 response = self.get_response(request)
./Core/views/core_views.py in entry_point(40)
 return render(request, 'pages/home.html', args)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/shortcuts.py in render(30)
 content = loader.render_to_string(template_name, context, request, using=using)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/loader.py in render_to_string(68)
 return template.render(context, request)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/backends/django.py in render(66)
 return self.template.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(207)
 return self._render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(107)
 return self.nodelist.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(990)
 bit = node.render_annotated(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(216)
 return template.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(209)
 return self._render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(107)
 return self.nodelist.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(990)
 bit = node.render_annotated(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(216)
 nodelist.append(node.render_annotated(context))
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(1040)
 output = self.filter_expression.resolve(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in resolve(708)
 obj = self.var.resolve(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in resolve(849)
 value = self._resolve_lookup(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in _resolve_lookup(890)
 current = getattr(current, bit)
1 {% load staticfiles %}
2 <!DOCTYPE html>
3 <html>
4 <head>

/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/templates/pages/home.html

  (505) 227-8397
SELECT ••• `online_chat_message`.`id`, `online_chat_message`.`created_at`, `online_chat_message`.`updated_at`, `online_chat_message`.`deleted_at`, `online_chat_message`.`room_id`, `online_chat_message`.`operator_id`, `online_chat_message`.`sender_id`, `online_chat_message`.`anon_user_ip`, `online_chat_message`.`message`, `online_chat_message`.`seen` FROM `online_chat_message` WHERE (`online_chat_message`.`deleted_at` IS NULL AND `online_chat_message`.`room_id` = 1009)
9.19572872884244%
0.39

Connection: default

/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py in _worker(69)
 work_item.run()
/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py in run(56)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(123)
 return self.func(*args, **kwargs)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/channels/http.py in handle(223)
 response = self.get_response(request)
./Core/views/core_views.py in entry_point(40)
 return render(request, 'pages/home.html', args)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/shortcuts.py in render(30)
 content = loader.render_to_string(template_name, context, request, using=using)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/loader.py in render_to_string(68)
 return template.render(context, request)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/backends/django.py in render(66)
 return self.template.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(207)
 return self._render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(107)
 return self.nodelist.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(990)
 bit = node.render_annotated(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(216)
 return template.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(209)
 return self._render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(107)
 return self.nodelist.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render(990)
 bit = node.render_annotated(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(957)
 return self.render(context)
/home/env/lib/python3.6/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(173)
 len_values = len(values)
5 <title>Equip Platform</title>
6 <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" name="viewport">
7 <link href="/fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:300,400,500,600,700" rel="stylesheet">
8 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{% static "application/css/app.css" %}" />
9 </head>
10 <body>
11 <div id="main">
12 {% include "layouts/home_header.html" %}

/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/templates/pages/home.html

Static files (272 found, 9 used)

Static file path

 1. /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public

Static file apps

 1. channels
 2. django.contrib.admin
 3. debug_toolbar

Static files

application/css/app.css
/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/css/app.css
application/imgs/logo.png
/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/logo.png
application/imgs/video_img.png
/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/video_img.png
847-567-1162
/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/test_img.jpg
580-788-9219
/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/test_img.jpg
7243914794
/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/test_img.jpg
application/imgs/test_img.jpg
/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/test_img.jpg
702-531-9218
/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/logo.png
708-848-3298
/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/js/app.js

django.contrib.staticfiles.finders.FileSystemFinder (193 files)

Path Location
mix-manifest.json /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/mix-manifest.json
admin/custom/app.js /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/custom/app.js
admin/custom/app.js.map /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/custom/app.js.map
admin/custom/app.css /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/custom/app.css
admin/custom/app.css.map /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/custom/app.css.map
admin/theme/theme.css /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/theme.css
admin/theme/theme.js /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/theme.js
admin/theme/theme.js.map /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/theme.js.map
admin/theme/theme.css.map /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/theme.css.map
admin/theme/imgs/cirrus.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/cirrus.png
admin/theme/imgs/img1.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/img1.jpg
admin/theme/imgs/img19.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/img19.jpg
admin/theme/imgs/paypal2.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/paypal2.png
admin/theme/imgs/img12.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/img12.jpg
admin/theme/imgs/mestro.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/mestro.png
admin/theme/imgs/img5.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/img5.jpg
admin/theme/imgs/mastercard.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/mastercard.png
admin/theme/imgs/img9.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/img9.jpg
admin/theme/imgs/logo-n.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/logo-n.png
admin/theme/imgs/img21.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/img21.jpg
admin/theme/imgs/boxed-bg.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/boxed-bg.jpg
admin/theme/imgs/visa.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/visa.png
admin/theme/imgs/img20.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/img20.jpg
admin/theme/imgs/img17.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/img17.jpg
admin/theme/imgs/img13.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/img13.jpg
admin/theme/imgs/img6.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/img6.jpg
admin/theme/imgs/user-bg.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/user-bg.jpg
admin/theme/imgs/img10.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/img10.jpg
admin/theme/imgs/body-bg.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/body-bg.jpg
admin/theme/imgs/img2.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/img2.jpg
admin/theme/imgs/paypal.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/paypal.png
admin/theme/imgs/img3.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/img3.jpg
admin/theme/imgs/img14.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/img14.jpg
admin/theme/imgs/body-bg1.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/body-bg1.jpg
admin/theme/imgs/img16.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/img16.jpg
admin/theme/imgs/img7.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/img7.jpg
admin/theme/imgs/img4.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/img4.jpg
admin/theme/imgs/logo.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/logo.png
admin/theme/imgs/img11.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/img11.png
admin/theme/imgs/img18.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/img18.jpg
admin/theme/imgs/logo-blue.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/logo-blue.png
admin/theme/imgs/img8.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/img8.jpg
admin/theme/imgs/img15.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/img15.jpg
admin/theme/imgs/logo-n-blue.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/logo-n-blue.png
admin/theme/imgs/american-express.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/imgs/american-express.png
admin/theme/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff
admin/theme/fonts/glyphicons-halflings-regular.svg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/fonts/glyphicons-halflings-regular.svg
admin/theme/fonts/fontawesome-webfont.ttf /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/fonts/fontawesome-webfont.ttf
admin/theme/fonts/themify.ttf /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/fonts/themify.ttf
admin/theme/fonts/themify.eot /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/fonts/themify.eot
admin/theme/fonts/fontawesome-webfont.woff /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/fonts/fontawesome-webfont.woff
admin/theme/fonts/.DS_Store /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/fonts/.DS_Store
admin/theme/fonts/fontawesome-webfont.woff2 /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/fonts/fontawesome-webfont.woff2
admin/theme/fonts/et-line.woff /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/fonts/et-line.woff
admin/theme/fonts/et-line.ttf /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/fonts/et-line.ttf
admin/theme/fonts/glyphicons-halflings-regular.ttf /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/fonts/glyphicons-halflings-regular.ttf
admin/theme/fonts/glyphicons-halflings-regular.eot /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/fonts/glyphicons-halflings-regular.eot
admin/theme/fonts/et-line.eot /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/fonts/et-line.eot
admin/theme/fonts/fontawesome-webfont.eot /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/fonts/fontawesome-webfont.eot
admin/theme/fonts/FontAwesome.otf /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/fonts/FontAwesome.otf
admin/theme/fonts/themify.woff /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/fonts/themify.woff
admin/theme/fonts/fontawesome-webfont.svg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/fonts/fontawesome-webfont.svg
admin/theme/fonts/et-line.svg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/fonts/et-line.svg
admin/theme/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2 /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
admin/theme/fonts/themify.svg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/admin/theme/fonts/themify.svg
application/imgs/orders_resources_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/orders_resources_icon.png
application/imgs/about-icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/about-icon.png
application/imgs/basket_plus_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/basket_plus_icon.png
application/imgs/popup-close.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/popup-close.png
application/imgs/add_card.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/add_card.png
application/imgs/webpack.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/webpack.png
application/imgs/side_bar_logout_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/side_bar_logout_icon.png
application/imgs/active_edit.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/active_edit.png
application/imgs/material-two.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/material-two.png
application/imgs/calendar_errow.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/calendar_errow.png
application/imgs/material-one.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/material-one.png
application/imgs/active_image_upload.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/active_image_upload.png
application/imgs/seen.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/seen.png
application/imgs/side_bar_actives_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/side_bar_actives_icon.png
application/imgs/pagination_prev_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/pagination_prev_icon.png
application/imgs/search.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/search.png
application/imgs/popup-close-back.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/popup-close-back.png
application/imgs/edit.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/edit.png
application/imgs/malkhaz.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/malkhaz.png
application/imgs/active_catalog_basket.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/active_catalog_basket.png
application/imgs/__logo.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/__logo.png
application/imgs/slider_left.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/slider_left.jpg
application/imgs/heart_hover.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/heart_hover.png
application/imgs/material-three.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/material-three.png
application/imgs/footer_back.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/footer_back.jpg
application/imgs/basket.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/basket.png
application/imgs/mission-icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/mission-icon.png
application/imgs/inner_basket_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/inner_basket_icon.png
application/imgs/active_delete.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/active_delete.png
application/imgs/client_edit_select2_errow.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/client_edit_select2_errow.png
application/imgs/search_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/search_icon.png
application/imgs/view-more-errow.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/view-more-errow.png
application/imgs/big_malkhaz.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/big_malkhaz.png
application/imgs/side_bar_settings_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/side_bar_settings_icon.png
application/imgs/select2_errow.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/select2_errow.png
application/imgs/notification_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/notification_icon.png
application/imgs/basket_select2_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/basket_select2_icon.png
application/imgs/heart.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/heart.png
application/imgs/person_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/person_icon.png
application/imgs/side_bar_basket_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/side_bar_basket_icon.png
application/imgs/pagination_next_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/pagination_next_icon.png
application/imgs/home_page_see_all_link.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/home_page_see_all_link.jpg
application/imgs/pixels_right.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/pixels_right.png
application/imgs/cover-upload.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/cover-upload.png
application/imgs/errow_right.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/errow_right.png
application/imgs/about-header-back.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/about-header-back.jpg
application/imgs/slider_right.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/slider_right.jpg
application/imgs/favorite_products_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/favorite_products_icon.png
application/imgs/catalog_basket.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/catalog_basket.png
application/imgs/info-modal-icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/info-modal-icon.png
application/imgs/bizon_logo.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/bizon_logo.jpg
application/imgs/orders_date_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/orders_date_icon.png
application/imgs/active_add_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/active_add_icon.png
application/imgs/errow_down.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/errow_down.png
application/imgs/active_catalog_heart.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/active_catalog_heart.png
application/imgs/side_bar_notifications_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/side_bar_notifications_icon.png
application/imgs/render_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/render_icon.png
application/imgs/building_products_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/building_products_icon.png
application/imgs/legal_entity_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/legal_entity_icon.png
application/imgs/breadcrumps_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/breadcrumps_icon.png
application/imgs/orders_loop_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/orders_loop_icon.png
application/imgs/basket_minus_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/basket_minus_icon.png
application/imgs/auth_password_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/auth_password_icon.png
application/imgs/errow_active.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/errow_active.png
application/imgs/status_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/status_icon.png
application/imgs/client_edit_errow.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/client_edit_errow.png
application/imgs/notifications_send_button_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/notifications_send_button_icon.png
application/imgs/test_img.jpg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/test_img.jpg
application/imgs/brush_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/brush_icon.png
application/imgs/sidebar_back.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/sidebar_back.png
application/imgs/basket_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/basket_icon.png
application/imgs/destroy_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/destroy_icon.png
application/imgs/engine_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/engine_icon.png
application/imgs/catalog_basket_hover.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/catalog_basket_hover.png
application/imgs/inner_heart_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/inner_heart_icon.png
application/imgs/wheel_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/wheel_icon.png
application/imgs/client_edit_active_errow.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/client_edit_active_errow.png
application/imgs/comments_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/comments_icon.png
application/imgs/profile_edit_logout.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/profile_edit_logout.png
application/imgs/notifications_circle_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/notifications_circle_icon.png
application/imgs/orders_info_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/orders_info_icon.png
application/imgs/auth_person_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/auth_person_icon.png
application/imgs/errow.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/errow.png
application/imgs/close_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/close_icon.png
application/imgs/video_img.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/video_img.png
application/imgs/plus_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/plus_icon.png
application/imgs/basket_remove.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/basket_remove.png
application/imgs/logo.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/logo.png
application/imgs/sidebar_edit.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/sidebar_edit.png
application/imgs/footer_logo.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/footer_logo.png
application/imgs/play_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/play_icon.png
application/imgs/pixels_left.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/pixels_left.png
application/imgs/mesaage_errow_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/mesaage_errow_icon.png
application/imgs/side_bar_toggle_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/side_bar_toggle_icon.png
application/imgs/viza_card.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/viza_card.png
application/imgs/side_bar_orders_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/side_bar_orders_icon.png
application/imgs/default-user.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/default-user.png
application/imgs/__heart.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/__heart.png
application/imgs/drawing_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/drawing_icon.png
application/imgs/side_bar_auction_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/side_bar_auction_icon.png
application/imgs/side_bar_my_auctions_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/side_bar_my_auctions_icon.png
application/imgs/side_bar_favorite_products_icon.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/side_bar_favorite_products_icon.png
application/imgs/material-four.png /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/imgs/material-four.png
application/css/app.css /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/css/app.css
application/css/app.css.map /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/css/app.css.map
application/js/app.js /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/js/app.js
application/js/app.js.map /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/js/app.js.map
application/fonts/fontawesome-webfont.ttf /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/fonts/fontawesome-webfont.ttf
application/fonts/bpg_gel.ttf /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/fonts/bpg_gel.ttf
application/fonts/BPGExtraSquareMtavruli.ttf /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/fonts/BPGExtraSquareMtavruli.ttf
application/fonts/ARIALI.TTF /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/fonts/ARIALI.TTF
application/fonts/fontawesome-webfont.woff /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/fonts/fontawesome-webfont.woff
application/fonts/fontawesome-webfont.woff2 /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/fonts/fontawesome-webfont.woff2
application/fonts/BPGExtraSquareMtavruli.eot /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/fonts/BPGExtraSquareMtavruli.eot
application/fonts/BPGExtraSquareMtavruli.svg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/fonts/BPGExtraSquareMtavruli.svg
application/fonts/fontawesome-webfont.eot /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/fonts/fontawesome-webfont.eot
application/fonts/BPGArial.woff /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/fonts/BPGArial.woff
application/fonts/Sylfaen.ttf /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/fonts/Sylfaen.ttf
application/fonts/bpg_gel.otf /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/fonts/bpg_gel.otf
application/fonts/FontAwesome.otf /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/fonts/FontAwesome.otf
application/fonts/BPGArial.ttf /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/fonts/BPGArial.ttf
application/fonts/FreeSans.ttf /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/fonts/FreeSans.ttf
application/fonts/BPGArial.svg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/fonts/BPGArial.svg
application/fonts/BPGArial.eot /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/fonts/BPGArial.eot
application/fonts/fontawesome-webfont.svg /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/fonts/fontawesome-webfont.svg
application/fonts/bpg_gel.eot /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/fonts/bpg_gel.eot
application/fonts/BPGExtraSquareMtavruli.woff /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/fonts/BPGExtraSquareMtavruli.woff
application/files/light.mp3 /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/public/application/files/light.mp3

django.contrib.staticfiles.finders.AppDirectoriesFinder (79 files)

Path Location
channels/js/websocketbridge.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/channels/static/channels/js/websocketbridge.js
admin/img/icon-changelink.svg /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/img/icon-changelink.svg
admin/img/LICENSE /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/img/LICENSE
admin/img/icon-no.svg /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/img/icon-no.svg
admin/img/inline-delete.svg /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/img/inline-delete.svg
admin/img/icon-calendar.svg /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/img/icon-calendar.svg
admin/img/tooltag-arrowright.svg /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/img/tooltag-arrowright.svg
admin/img/calendar-icons.svg /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/img/calendar-icons.svg
admin/img/icon-alert.svg /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/img/icon-alert.svg
admin/img/icon-unknown-alt.svg /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/img/icon-unknown-alt.svg
admin/img/icon-unknown.svg /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/img/icon-unknown.svg
admin/img/icon-yes.svg /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/img/icon-yes.svg
admin/img/tooltag-add.svg /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/img/tooltag-add.svg
admin/img/icon-addlink.svg /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/img/icon-addlink.svg
admin/img/search.svg /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/img/search.svg
admin/img/sorting-icons.svg /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/img/sorting-icons.svg
admin/img/icon-clock.svg /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/img/icon-clock.svg
admin/img/README.txt /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/img/README.txt
admin/img/selector-icons.svg /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/img/selector-icons.svg
admin/img/icon-deletelink.svg /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/img/icon-deletelink.svg
admin/img/gis/move_vertex_off.svg /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/img/gis/move_vertex_off.svg
admin/img/gis/move_vertex_on.svg /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/img/gis/move_vertex_on.svg
admin/css/changelists.css /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/css/changelists.css
admin/css/forms.css /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/css/forms.css
admin/css/widgets.css /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/css/widgets.css
admin/css/base.css /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/css/base.css
admin/css/rtl.css /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/css/rtl.css
admin/css/login.css /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/css/login.css
admin/css/fonts.css /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/css/fonts.css
admin/css/dashboard.css /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/css/dashboard.css
admin/js/actions.min.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/actions.min.js
admin/js/prepopulate.min.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/prepopulate.min.js
admin/js/urlify.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/urlify.js
admin/js/calendar.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/calendar.js
admin/js/prepopulate_init.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/prepopulate_init.js
admin/js/popup_response.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/popup_response.js
admin/js/collapse.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/collapse.js
admin/js/jquery.init.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/jquery.init.js
admin/js/collapse.min.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/collapse.min.js
admin/js/timeparse.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/timeparse.js
admin/js/actions.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/actions.js
admin/js/inlines.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/inlines.js
admin/js/core.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/core.js
admin/js/cancel.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/cancel.js
admin/js/SelectBox.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/SelectBox.js
admin/js/prepopulate.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/prepopulate.js
admin/js/SelectFilter2.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/SelectFilter2.js
admin/js/change_form.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/change_form.js
admin/js/inlines.min.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/inlines.min.js
admin/js/vendor/xregexp/xregexp.min.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/vendor/xregexp/xregexp.min.js
admin/js/vendor/xregexp/LICENSE-XREGEXP.txt /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/vendor/xregexp/LICENSE-XREGEXP.txt
admin/js/vendor/xregexp/xregexp.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/vendor/xregexp/xregexp.js
admin/js/vendor/jquery/jquery.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/vendor/jquery/jquery.js
admin/js/vendor/jquery/jquery.min.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/vendor/jquery/jquery.min.js
admin/js/vendor/jquery/LICENSE-JQUERY.txt /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/vendor/jquery/LICENSE-JQUERY.txt
admin/js/admin/RelatedObjectLookups.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/admin/RelatedObjectLookups.js
admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js
admin/fonts/Roboto-Regular-webfont.woff /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/fonts/Roboto-Regular-webfont.woff
admin/fonts/Roboto-Bold-webfont.woff /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/fonts/Roboto-Bold-webfont.woff
admin/fonts/Roboto-Light-webfont.woff /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/fonts/Roboto-Light-webfont.woff
admin/fonts/README.txt /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/fonts/README.txt
admin/fonts/LICENSE.txt /home/env/lib/python3.6/site-packages/django/contrib/admin/static/admin/fonts/LICENSE.txt
debug_toolbar/img/djdt_vertical.png /home/env/lib/python3.6/site-packages/debug_toolbar/static/debug_toolbar/img/djdt_vertical.png
debug_toolbar/img/ajax-loader.gif /home/env/lib/python3.6/site-packages/debug_toolbar/static/debug_toolbar/img/ajax-loader.gif
debug_toolbar/img/back.png /home/env/lib/python3.6/site-packages/debug_toolbar/static/debug_toolbar/img/back.png
debug_toolbar/img/close_hover.png /home/env/lib/python3.6/site-packages/debug_toolbar/static/debug_toolbar/img/close_hover.png
debug_toolbar/img/back_hover.png /home/env/lib/python3.6/site-packages/debug_toolbar/static/debug_toolbar/img/back_hover.png
debug_toolbar/img/indicator.png /home/env/lib/python3.6/site-packages/debug_toolbar/static/debug_toolbar/img/indicator.png
debug_toolbar/img/close.png /home/env/lib/python3.6/site-packages/debug_toolbar/static/debug_toolbar/img/close.png
debug_toolbar/css/print.css /home/env/lib/python3.6/site-packages/debug_toolbar/static/debug_toolbar/css/print.css
debug_toolbar/css/toolbar.css /home/env/lib/python3.6/site-packages/debug_toolbar/static/debug_toolbar/css/toolbar.css
debug_toolbar/js/jquery_existing.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/debug_toolbar/static/debug_toolbar/js/jquery_existing.js
debug_toolbar/js/toolbar.profiling.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/debug_toolbar/static/debug_toolbar/js/toolbar.profiling.js
debug_toolbar/js/toolbar.timer.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/debug_toolbar/static/debug_toolbar/js/toolbar.timer.js
debug_toolbar/js/jquery_post.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/debug_toolbar/static/debug_toolbar/js/jquery_post.js
debug_toolbar/js/toolbar.sql.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/debug_toolbar/static/debug_toolbar/js/toolbar.sql.js
debug_toolbar/js/toolbar.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/debug_toolbar/static/debug_toolbar/js/toolbar.js
debug_toolbar/js/jquery_pre.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/debug_toolbar/static/debug_toolbar/js/jquery_pre.js
debug_toolbar/js/toolbar.template.js /home/env/lib/python3.6/site-packages/debug_toolbar/static/debug_toolbar/js/toolbar.template.js

Templates (10 rendered)

Template path

 1. /home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/templates

Templates

pages/home.html
/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/templates/pages/home.html
Toggle context {'False': False, 'None': None, 'True': True} {'DEFAULT_MESSAGE_LEVELS': {'DEBUG': 10, 'ERROR': 40, 'INFO': 20, 'SUCCESS': 25, 'WARNING': 30}, 'all_notifications_count': 0, 'all_unseen_rooms': [], 'amount_of_unseen_messages': 0, 'cart_items_amount': 0, 'chat_messages': '<<softdeletionqueryset of OnlineChat.OnlineChatMessages>>', 'conversations_count': 0, 'csrf_token': <SimpleLazyObject: 'Wkx1ChRuKFKal2jrvcOF6Scvu6qDaNk9DZ6kmOi7ze6AkPnRTnfiJSPozwWxMI2P'>, 'debug': True, 'favourites_count': 0, 'getvars': '&', 'messages': <django.contrib.messages.storage.fallback.FallbackStorage object at 0x7f46df078748>, 'my_actives_count': 0, 'my_orders_buy': 0, 'my_orders_rent': 0, 'notifications': [], 'orders_counter': 0, 'perms': <django.contrib.auth.context_processors.PermWrapper object at 0x7f46df205588>, 'received_cart_items_amount': 0, 'recieved_orders_buy': 0, 'recieved_orders_rent': 0, 'request': '<<request>>', 'returned_map': [], 'sql_queries': <function debug.<locals>.<lambda> at 0x7f46df341bf8>, 'unseen_live_messages': [], 'user': <SimpleLazyObject: <django.contrib.auth.models.AnonymousUser object at 0x7f46df0782e8>>} {'categories': '<<softdeletionqueryset of Core.Category>>', 'last_added_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_one_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_three_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_two_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>'}
layouts/home_header.html
/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/templates/layouts/home_header.html
Toggle context {'False': False, 'None': None, 'True': True} {'DEFAULT_MESSAGE_LEVELS': {'DEBUG': 10, 'ERROR': 40, 'INFO': 20, 'SUCCESS': 25, 'WARNING': 30}, 'all_notifications_count': 0, 'all_unseen_rooms': [], 'amount_of_unseen_messages': 0, 'cart_items_amount': 0, 'chat_messages': '<<softdeletionqueryset of OnlineChat.OnlineChatMessages>>', 'conversations_count': 0, 'csrf_token': <SimpleLazyObject: 'Wkx1ChRuKFKal2jrvcOF6Scvu6qDaNk9DZ6kmOi7ze6AkPnRTnfiJSPozwWxMI2P'>, 'debug': True, 'favourites_count': 0, 'getvars': '&', 'messages': <django.contrib.messages.storage.fallback.FallbackStorage object at 0x7f46df078748>, 'my_actives_count': 0, 'my_orders_buy': 0, 'my_orders_rent': 0, 'notifications': [], 'orders_counter': 0, 'perms': <django.contrib.auth.context_processors.PermWrapper object at 0x7f46df205588>, 'received_cart_items_amount': 0, 'recieved_orders_buy': 0, 'recieved_orders_rent': 0, 'request': '<<request>>', 'returned_map': [], 'sql_queries': <function debug.<locals>.<lambda> at 0x7f46df341bf8>, 'unseen_live_messages': [], 'user': <SimpleLazyObject: <django.contrib.auth.models.AnonymousUser object at 0x7f46df0782e8>>} {'categories': '<<softdeletionqueryset of Core.Category>>', 'last_added_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_one_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_three_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_two_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>'}
layouts/nav.html
/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/templates/layouts/nav.html
Toggle context {'False': False, 'None': None, 'True': True} {'DEFAULT_MESSAGE_LEVELS': {'DEBUG': 10, 'ERROR': 40, 'INFO': 20, 'SUCCESS': 25, 'WARNING': 30}, 'all_notifications_count': 0, 'all_unseen_rooms': [], 'amount_of_unseen_messages': 0, 'cart_items_amount': 0, 'chat_messages': '<<softdeletionqueryset of OnlineChat.OnlineChatMessages>>', 'conversations_count': 0, 'csrf_token': <SimpleLazyObject: 'Wkx1ChRuKFKal2jrvcOF6Scvu6qDaNk9DZ6kmOi7ze6AkPnRTnfiJSPozwWxMI2P'>, 'debug': True, 'favourites_count': 0, 'getvars': '&', 'messages': <django.contrib.messages.storage.fallback.FallbackStorage object at 0x7f46df078748>, 'my_actives_count': 0, 'my_orders_buy': 0, 'my_orders_rent': 0, 'notifications': [], 'orders_counter': 0, 'perms': <django.contrib.auth.context_processors.PermWrapper object at 0x7f46df205588>, 'received_cart_items_amount': 0, 'recieved_orders_buy': 0, 'recieved_orders_rent': 0, 'request': '<<request>>', 'returned_map': [], 'sql_queries': <function debug.<locals>.<lambda> at 0x7f46df341bf8>, 'unseen_live_messages': [], 'user': <SimpleLazyObject: <django.contrib.auth.models.AnonymousUser object at 0x7f46df0782e8>>} {'categories': '<<softdeletionqueryset of Core.Category>>', 'last_added_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_one_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_three_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_two_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>'}
blocks/how_it_works.html
/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/templates/blocks/how_it_works.html
Toggle context {'False': False, 'None': None, 'True': True} {'DEFAULT_MESSAGE_LEVELS': {'DEBUG': 10, 'ERROR': 40, 'INFO': 20, 'SUCCESS': 25, 'WARNING': 30}, 'all_notifications_count': 0, 'all_unseen_rooms': [], 'amount_of_unseen_messages': 0, 'cart_items_amount': 0, 'chat_messages': '<<softdeletionqueryset of OnlineChat.OnlineChatMessages>>', 'conversations_count': 0, 'csrf_token': <SimpleLazyObject: 'Wkx1ChRuKFKal2jrvcOF6Scvu6qDaNk9DZ6kmOi7ze6AkPnRTnfiJSPozwWxMI2P'>, 'debug': True, 'favourites_count': 0, 'getvars': '&', 'messages': <django.contrib.messages.storage.fallback.FallbackStorage object at 0x7f46df078748>, 'my_actives_count': 0, 'my_orders_buy': 0, 'my_orders_rent': 0, 'notifications': [], 'orders_counter': 0, 'perms': <django.contrib.auth.context_processors.PermWrapper object at 0x7f46df205588>, 'received_cart_items_amount': 0, 'recieved_orders_buy': 0, 'recieved_orders_rent': 0, 'request': '<<request>>', 'returned_map': [], 'sql_queries': <function debug.<locals>.<lambda> at 0x7f46df341bf8>, 'unseen_live_messages': [], 'user': <SimpleLazyObject: <django.contrib.auth.models.AnonymousUser object at 0x7f46df0782e8>>} {'categories': '<<softdeletionqueryset of Core.Category>>', 'last_added_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_one_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_three_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_two_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>'}
blocks/popular_products.html
/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/templates/blocks/popular_products.html
Toggle context {'False': False, 'None': None, 'True': True} {'DEFAULT_MESSAGE_LEVELS': {'DEBUG': 10, 'ERROR': 40, 'INFO': 20, 'SUCCESS': 25, 'WARNING': 30}, 'all_notifications_count': 0, 'all_unseen_rooms': [], 'amount_of_unseen_messages': 0, 'cart_items_amount': 0, 'chat_messages': '<<softdeletionqueryset of OnlineChat.OnlineChatMessages>>', 'conversations_count': 0, 'csrf_token': <SimpleLazyObject: 'Wkx1ChRuKFKal2jrvcOF6Scvu6qDaNk9DZ6kmOi7ze6AkPnRTnfiJSPozwWxMI2P'>, 'debug': True, 'favourites_count': 0, 'getvars': '&', 'messages': <django.contrib.messages.storage.fallback.FallbackStorage object at 0x7f46df078748>, 'my_actives_count': 0, 'my_orders_buy': 0, 'my_orders_rent': 0, 'notifications': [], 'orders_counter': 0, 'perms': <django.contrib.auth.context_processors.PermWrapper object at 0x7f46df205588>, 'received_cart_items_amount': 0, 'recieved_orders_buy': 0, 'recieved_orders_rent': 0, 'request': '<<request>>', 'returned_map': [], 'sql_queries': <function debug.<locals>.<lambda> at 0x7f46df341bf8>, 'unseen_live_messages': [], 'user': <SimpleLazyObject: <django.contrib.auth.models.AnonymousUser object at 0x7f46df0782e8>>} {'categories': '<<softdeletionqueryset of Core.Category>>', 'last_added_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_one_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_three_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_two_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>'}
(919) 264-9997
/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/templates/blocks/new_products.html
Toggle context {'False': False, 'None': None, 'True': True} {'DEFAULT_MESSAGE_LEVELS': {'DEBUG': 10, 'ERROR': 40, 'INFO': 20, 'SUCCESS': 25, 'WARNING': 30}, 'all_notifications_count': 0, 'all_unseen_rooms': [], 'amount_of_unseen_messages': 0, 'cart_items_amount': 0, 'chat_messages': '<<softdeletionqueryset of OnlineChat.OnlineChatMessages>>', 'conversations_count': 0, 'csrf_token': <SimpleLazyObject: 'Wkx1ChRuKFKal2jrvcOF6Scvu6qDaNk9DZ6kmOi7ze6AkPnRTnfiJSPozwWxMI2P'>, 'debug': True, 'favourites_count': 0, 'getvars': '&', 'messages': <django.contrib.messages.storage.fallback.FallbackStorage object at 0x7f46df078748>, 'my_actives_count': 0, 'my_orders_buy': 0, 'my_orders_rent': 0, 'notifications': [], 'orders_counter': 0, 'perms': <django.contrib.auth.context_processors.PermWrapper object at 0x7f46df205588>, 'received_cart_items_amount': 0, 'recieved_orders_buy': 0, 'recieved_orders_rent': 0, 'request': '<<request>>', 'returned_map': [], 'sql_queries': <function debug.<locals>.<lambda> at 0x7f46df341bf8>, 'unseen_live_messages': [], 'user': <SimpleLazyObject: <django.contrib.auth.models.AnonymousUser object at 0x7f46df0782e8>>} {'categories': '<<softdeletionqueryset of Core.Category>>', 'last_added_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_one_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_three_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_two_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>'}
blocks/about_us.html
/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/templates/blocks/about_us.html
Toggle context {'False': False, 'None': None, 'True': True} {'DEFAULT_MESSAGE_LEVELS': {'DEBUG': 10, 'ERROR': 40, 'INFO': 20, 'SUCCESS': 25, 'WARNING': 30}, 'all_notifications_count': 0, 'all_unseen_rooms': [], 'amount_of_unseen_messages': 0, 'cart_items_amount': 0, 'chat_messages': '<<softdeletionqueryset of OnlineChat.OnlineChatMessages>>', 'conversations_count': 0, 'csrf_token': <SimpleLazyObject: 'Wkx1ChRuKFKal2jrvcOF6Scvu6qDaNk9DZ6kmOi7ze6AkPnRTnfiJSPozwWxMI2P'>, 'debug': True, 'favourites_count': 0, 'getvars': '&', 'messages': <django.contrib.messages.storage.fallback.FallbackStorage object at 0x7f46df078748>, 'my_actives_count': 0, 'my_orders_buy': 0, 'my_orders_rent': 0, 'notifications': [], 'orders_counter': 0, 'perms': <django.contrib.auth.context_processors.PermWrapper object at 0x7f46df205588>, 'received_cart_items_amount': 0, 'recieved_orders_buy': 0, 'recieved_orders_rent': 0, 'request': '<<request>>', 'returned_map': [], 'sql_queries': <function debug.<locals>.<lambda> at 0x7f46df341bf8>, 'unseen_live_messages': [], 'user': <SimpleLazyObject: <django.contrib.auth.models.AnonymousUser object at 0x7f46df0782e8>>} {'categories': '<<softdeletionqueryset of Core.Category>>', 'last_added_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_one_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_three_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_two_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>'}
layouts/footer.html
/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/templates/layouts/footer.html
Toggle context {'False': False, 'None': None, 'True': True} {'DEFAULT_MESSAGE_LEVELS': {'DEBUG': 10, 'ERROR': 40, 'INFO': 20, 'SUCCESS': 25, 'WARNING': 30}, 'all_notifications_count': 0, 'all_unseen_rooms': [], 'amount_of_unseen_messages': 0, 'cart_items_amount': 0, 'chat_messages': '<<softdeletionqueryset of OnlineChat.OnlineChatMessages>>', 'conversations_count': 0, 'csrf_token': <SimpleLazyObject: 'Wkx1ChRuKFKal2jrvcOF6Scvu6qDaNk9DZ6kmOi7ze6AkPnRTnfiJSPozwWxMI2P'>, 'debug': True, 'favourites_count': 0, 'getvars': '&', 'messages': <django.contrib.messages.storage.fallback.FallbackStorage object at 0x7f46df078748>, 'my_actives_count': 0, 'my_orders_buy': 0, 'my_orders_rent': 0, 'notifications': [], 'orders_counter': 0, 'perms': <django.contrib.auth.context_processors.PermWrapper object at 0x7f46df205588>, 'received_cart_items_amount': 0, 'recieved_orders_buy': 0, 'recieved_orders_rent': 0, 'request': '<<request>>', 'returned_map': [], 'sql_queries': <function debug.<locals>.<lambda> at 0x7f46df341bf8>, 'unseen_live_messages': [], 'user': <SimpleLazyObject: <django.contrib.auth.models.AnonymousUser object at 0x7f46df0782e8>>} {'categories': '<<softdeletionqueryset of Core.Category>>', 'last_added_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_one_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_three_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_two_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>'}
layouts/auth.html
/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/templates/layouts/auth.html
Toggle context {'False': False, 'None': None, 'True': True} {'DEFAULT_MESSAGE_LEVELS': {'DEBUG': 10, 'ERROR': 40, 'INFO': 20, 'SUCCESS': 25, 'WARNING': 30}, 'all_notifications_count': 0, 'all_unseen_rooms': [], 'amount_of_unseen_messages': 0, 'cart_items_amount': 0, 'chat_messages': '<<softdeletionqueryset of OnlineChat.OnlineChatMessages>>', 'conversations_count': 0, 'csrf_token': <SimpleLazyObject: 'Wkx1ChRuKFKal2jrvcOF6Scvu6qDaNk9DZ6kmOi7ze6AkPnRTnfiJSPozwWxMI2P'>, 'debug': True, 'favourites_count': 0, 'getvars': '&', 'messages': <django.contrib.messages.storage.fallback.FallbackStorage object at 0x7f46df078748>, 'my_actives_count': 0, 'my_orders_buy': 0, 'my_orders_rent': 0, 'notifications': [], 'orders_counter': 0, 'perms': <django.contrib.auth.context_processors.PermWrapper object at 0x7f46df205588>, 'received_cart_items_amount': 0, 'recieved_orders_buy': 0, 'recieved_orders_rent': 0, 'request': '<<request>>', 'returned_map': [], 'sql_queries': <function debug.<locals>.<lambda> at 0x7f46df341bf8>, 'unseen_live_messages': [], 'user': <SimpleLazyObject: <django.contrib.auth.models.AnonymousUser object at 0x7f46df0782e8>>} {'categories': '<<softdeletionqueryset of Core.Category>>', 'last_added_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_one_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_three_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_two_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>'}
blocks/chat.html
/home/test/17665b04750a7ba467469201ab035d51be7c2bbf/templates/blocks/chat.html
Toggle context {'False': False, 'None': None, 'True': True} {'DEFAULT_MESSAGE_LEVELS': {'DEBUG': 10, 'ERROR': 40, 'INFO': 20, 'SUCCESS': 25, 'WARNING': 30}, 'all_notifications_count': 0, 'all_unseen_rooms': [], 'amount_of_unseen_messages': 0, 'cart_items_amount': 0, 'chat_messages': '<<softdeletionqueryset of OnlineChat.OnlineChatMessages>>', 'conversations_count': 0, 'csrf_token': <SimpleLazyObject: 'Wkx1ChRuKFKal2jrvcOF6Scvu6qDaNk9DZ6kmOi7ze6AkPnRTnfiJSPozwWxMI2P'>, 'debug': True, 'favourites_count': 0, 'getvars': '&', 'messages': <django.contrib.messages.storage.fallback.FallbackStorage object at 0x7f46df078748>, 'my_actives_count': 0, 'my_orders_buy': 0, 'my_orders_rent': 0, 'notifications': [], 'orders_counter': 0, 'perms': <django.contrib.auth.context_processors.PermWrapper object at 0x7f46df205588>, 'received_cart_items_amount': 0, 'recieved_orders_buy': 0, 'recieved_orders_rent': 0, 'request': '<<request>>', 'returned_map': [], 'sql_queries': <function debug.<locals>.<lambda> at 0x7f46df341bf8>, 'unseen_live_messages': [], 'user': <SimpleLazyObject: <django.contrib.auth.models.AnonymousUser object at 0x7f46df0782e8>>} {'categories': '<<softdeletionqueryset of Core.Category>>', 'last_added_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_one_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_three_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>', 'part_two_items': '<<softdeletionqueryset of Core.Item>>'}

Context processors

django.template.context_processors.csrf
Toggle context {'csrf_token': <SimpleLazyObject: 'Wkx1ChRuKFKal2jrvcOF6Scvu6qDaNk9DZ6kmOi7ze6AkPnRTnfiJSPozwWxMI2P'>}
django.template.context_processors.debug
Toggle context {'debug': True, 'sql_queries': <function debug.<locals>.<lambda> at 0x7f46df341bf8>}
django.template.context_processors.request
Toggle context {'request': <AsgiRequest: GET '/'>}
django.contrib.auth.context_processors.auth
Toggle context {'user': <SimpleLazyObject: <django.contrib.auth.models.AnonymousUser object at 0x7f46df0782e8>>, 'perms': <django.contrib.auth.context_processors.PermWrapper object at 0x7f46df205588>}
django.contrib.messages.context_processors.messages
Toggle context {'messages': <django.contrib.messages.storage.fallback.FallbackStorage object at 0x7f46df078748>, 'DEFAULT_MESSAGE_LEVELS': {'DEBUG': 10, 'INFO': 20, 'SUCCESS': 25, 'WARNING': 30, 'ERROR': 40}}
Core.context_processors.getvars
Toggle context {'getvars': '&'}
Core.context_processors.cart_items_number
Toggle context {'cart_items_amount': 0, 'orders_counter': 0, 'my_actives_count': 0, 'conversations_count': 0, 'received_cart_items_amount': 0, 'recieved_orders_buy': 0, 'recieved_orders_rent': 0, 'my_orders_buy': 0, 'my_orders_rent': 0, 'favourites_count': 0}
Core.context_processors.get_notifications
Toggle context {'notifications': [], 'all_notifications_count': 0}
Core.context_processors.get_route_mapped_names
Toggle context {'returned_map': []}
Core.context_processors.get_user_messages
Toggle context {'chat_messages': <SoftDeletionQuerySet []>}
Core.context_processors.get_unseen_live_messages
Toggle context {'unseen_live_messages': [], 'amount_of_unseen_messages': 0, 'all_unseen_rooms': []}

Cache calls from 1 backend

შეჯამება

Total calls Total time Cache hits Cache misses
0 0 ms 0 0

Commands

add get set delete clear get_many set_many delete_many has_key incr decr incr_version decr_version
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Signals

Signal Providing Receivers
class_prepared class
connection_created connection
got_request_exception request SentryDjangoHandler.exception_handler
post_delete using, instance
post_init instance ImageField.update_dimension_fields, ImageField.update_dimension_fields, ImageField.update_dimension_fields, ImageField.update_dimension_fields
post_migrate apps, interactive, verbosity, app_config, using, plan create_permissions, create_contenttypes
post_save created, update_fields, raw, instance, using signal_committed_filefields, chat_message_signal, update_item_index, cart_item_methods
pre_delete using, instance
pre_init kwargs, args, instance
pre_save update_fields, raw, using, instance find_uncommitted_filefields
request_finished close_old_connections, close_caches, SentryMiddleware.request_finished
request_started environ reset_queries, close_old_connections, SentryDjangoHandler.before_request

Log messages

No messages logged.